Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel: Blanka Soldátová, IČ: 09158774, Průmyslová 1113, 391 02 Sezimovo Ústí dále jako „Zhotovitel“

1.2 Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“

1.3 Obchodní podmínky: Obchodní podmínky, dále jako „OP“

1.4 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

II. Vymezení pojmů

2.1 Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky.

2.2 OP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitelé poskytuje/poskytne Objednateli (na základě objednávky nebo smlouvy) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě.

III. Objednání služeb – smlouva

3.1 Zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za  závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.

3.2 Smlouva se uzavírá elektronicky formou e-mailu, messengeru nebo jiné platformy. Telefonické objednávky Zhotovitel nepřijímá.

3.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje objednávku zaslanou Objednatelem.

3.4 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.

3.5 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinnen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.

3.6 Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

3.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinnen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně OP.

IV. Tvorba webových stránek

Fakturace a platební podmínky

4.1 Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.

4.2 V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek případně k jejich odstavení.

4.3 V případě prodlení v placení si Zhotovitel vymezuje právo připočítávat penále ve výši 5% z ceny za každý den prodlení.

 

Vady a výpadky hostingových služeb

4.4 Objednatel bere na vědomí, že objednání hostingových služeb a doménového jména musí provádět samostatně a na své náklady a jméno.

4.5 Zhotovitel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané objednatelem.

4.6 Zhotovitel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěnou poskytovatelem webhostingových služeb.

4.7 Zhotovitel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.

4.8 V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.

4.9 Objednatel byl poučen o bezpečnostním riziku, které se týká webových stránek vytvořených pomocí redakčního systému WordPress, pokud nebude jádro WordPressu, nainstalované pluginy a šablony, pravidelně aktualizovat.

4.10 Objednatel byl poučen o nutnosti pravidelného zálohování webových stránek i databáze před každou aktualizací systému nebo instalací nových nástrojů a také po každé změně či aktualizaci obsahu webových stránek.

 

Reklamace a odstoupení od smlouvy

4.11 Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Zhotoviteli a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Objednatele.

4.12 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže jim Objednatel brání k odvedení profesionální práce dle všech designérských a kodérských standardů, a jestliže Objednavatel ve skutečnosti nepotřebuje webmastera s potřebnými kvalitami, kterými Zhotovitel disponuje.

4.13 Právní poradenství Zhotovitel neposkytuje. Objednatel je povinen informovat se o všech zákonných i jiných povinnostech souvisejících s provozem webové stránky či e-shopu a dodat veškeré podklady, např. prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.14 V ceně tvorby webových stránek není zahrnuta jejich budoucí údržba, pravidelné zálohování či případná obnova webu ze zálohy. Technickou podporu, dodatečné úpravy webových stránek a aktualizaci údajů Zhotovitel poskytuje pouze jako zpoplatněné služby a doživotní údržba webu není zahrnuta v ceně jeho tvorby.

4.15 V případě požadavku na změny v průběhu zpracovávání zakázky nebo rozšíření původního zadání, bude požadavek realizován pouze po odsouhlasení odhadovaných nákladů na realizaci změn, které nebyly započteny v původní kalkulaci a akceptaci nového termínu zhotovení.

4.16 Pokud se v průběhu zpracovávání projektu změní zadání, původní rozsah domluvených prací se zvýší nebo se objeví požadavky na změny a revize z důvodu změn z podnětu objednavatele, zvýší se také konečná cena za zpracování projektu.

V. Online marketing

Fakturace a platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně více prací nad rámec dohodnuté ceny, která mu bude známá a domluvená v průběhu provádění díla.

5.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od Objednatele zálohu na realizaci díla ve výši 50 % z celkové ceny před započetím tvorby díla. Zbývající část ceny je Objednatel povinen uhradit po převzetí díla dle faktury.

5.3 Faktury jsou vystavovány se splatností 7 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele v den vystavení.

5.4 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.

5.5 Zálohu na realizaci objednávky je povinen objednatel uhradit do 7 dnů pracovních dnů od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.

5.6 Protokolárním převzetím a schválením díla uznává Objednatel svůj peněžní závazek vůči Zhotoviteli.

5.7 Objednatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.

5.8 V případě prodlení v placení si Zhotovitel vymezuje právo připočítávat penále ve výši 5% z ceny za každý den prodlení.

VII. Reklamace a odstoupení od smlouvy

6.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 14 dnů.

6.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než jeden měsíc.

6.3 Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.

6.4 Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.

6.5 Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, Objednatel má právo takové bonusy odmítnout.

6.6 Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prací, které byly zhotoveny do data odstoupení od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů.

VIII. Prohlášení o Ochraně osobních údajů

7.1 Respektuji zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládám s Vašimi údaji.

7.2 Veškerá data uchovávám pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.

7.3 Vyhrazuji si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

IX. Závěrečná ustanovení

8.1 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

8.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.

8.3 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.

8.4 Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

8.5 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

8.6 Projektům se Zhotovitel věnuje během celého dne. Zhotovitele kontaktujte při spolupráci textovou formou (e-mail, SMS).

8.7 Objednáním služby, poradenství, konzultace souhlasíte se zveřejněním realizace na seznamu referencí v sekci klienti, portfolio a reference v písemné i grafická podobě v rozsahu jméno a příjmení či název společnosti, vizuálního vyobrazení (loga, fotografie webu, video záznamu), písemného názoru či reference a obecných informací o poskytnutých službách na internetových stránkách/propagačních materiálech Zhotovitele.

8.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost od 1.10.2021